HUISREGLEMENT SENN CITY DANCE COMPANY

Om het dansplezier voor iedereen te optimaliseren verwachten wij dat iedereen akkoord gaat met volgende afspraken die dienen nageleefd te worden. Zo kan de samenwerking vlot verlopen.

 

ALGEMENE REGELS

·Roken is niet toegestaan in het gebouw en op de speelplaats. Het gebruiken van vuur is dan ook ten strengste verboden!

·De kleedkamers dienen enkel om je in om te kleden.

·Ruim je drinkflesjes op na de les en laat je spullen niet rondslingeren.

·In de sportzaal worden geen dranken en/of voedingswaren geconsumeerd.

·Uiteraard betreed je de sportvloer enkel met dansschoenen.

·Loop niet op je dansschoenen naar buiten. Neem hiervoor extra schoenen mee.

•De lesgevers bepalen welke lessen de leden kunnen volgen. Zij houden hierbij

rekening met leeftijd en bekwaamheden. Deze lessen kunnen in overleg met de

betrokkenen gewijzigd worden.

•Tijdens de danslessen is het ten stelligste aan te raden om juwelen uit te doen!!

 

AANSPRAKELIJKHEID

·Zet best je naam in je danskledij. Zo kan deze makkelijk teruggevonden worden.

·Waardevolle zaken worden op eigen risico in de kleedkamer of andere ruimte achtergelaten. Zij kunnen wel meegenomen worden in de sportzaal. De lesgever of Senn City Dance Company kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van diefstal en/of verlies.

·Wacht op je ouders binnen in de zaal. Er is aanwezigheid van de leerkracht voor en na de les. Om veiligheidsredenen mogen de kinderen het gebouw niet verlaten zonder begeleiding, tenzij zij in het bezit zijn van een schriftelijke toelating van de ouders.

•Senn City Dance Company of lesgevers kunnen bij afwijking van deze afspraken niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele verliezen of ongevallen.

•Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen, kan niet ten laste van Senn City Dance Company worden gelegd.

·Wanneer men deelneemt aan dans- of andere opleidingen georganiseerd door scholen of opleidingscentra dewelke in eigen aanbevelingen en/of voorwaarden en/of reglement, deelname aan andere dansopleidingen uitsluiten, gebeurt deze inschrijving op eigen verantwoordelijkheid van de inschrijver. Noch Senn City, noch haar lesgevers, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook ten gevolge van de overtreding van een aanbeveling, reglement of voorwaarde van een andere school of een ander opleidingscentrum door één van haar inschrijvers.

 

LESGELDEN

·Het lesgeld dient betaald te worden na de proefles, dus voor de aanvang van je tweede les.

·Verzekering is inbegrepen.

·Lesgelden worden niet terugbetaald.

•De dansschool mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen     (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, enz.

-> In geval van annulering voor de aanvang van de cursus
heeft de cursist recht op terugbetaling van het betaalde lesgeld.

-> Vindt de annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld
geschieden à rato van het aantal nog niet genoten lessen.
-> Indien om medische of grondige redenen reeds betaalde lessen uit een cursus niet kunnen bijgewoond worden dan kan de cursist de gemiste lessen meenemen naar het volgende dansseizoen. Deze gemiste lessen worden dan afgetrokken van het nieuwe lessenpakket.

·       Senn City Dance Company kan een bijdrage tot maximaal 25 euro vragen voor het aankopen van kledij voor optredens.

·       Ook voor de danskampen geldt de regel dat er geen terugbetaling mogelijk is maar bij medische of grondige redenen het bedrag wordt overgezet naar het 1st volgend mogelijke danskamp.

 

KLEDIJ tijdens de lessen

Modern Jazz-> topje, kort shortje en lange (knie)sokken. Haren zijn strak bij elkaar zonder geen blessen.

Disco Clipdance-> sportieve kledij en er wordt gedanst op blote voeten of foot undiez. Haren zijn bij elkaar.

Kidsdance -> sportieve kledij en er wordt gedanst op blote voeten. Haren zijn bij elkaar

(Demo)Streetdance en Musical -> sportieve kledij en witte sportschoenen met lichte  zool. Haren zijn bij elkaar.

Klassieke Danstechnieken en Demo Showdance-> maillot, kort shortje met  lange (knie)sokken of balletsloefjes. Haren zijn strak bij elkaar zelfs liefst in een dot zonder blessen.

 

KLEDIJ te koop bij en van Senn City Dance Company

Binnenkort zijn er maillots, topjes, shortjes, dansbroeken, trainingspakken, danstassen,… te koop die je kan bestellen met logo en eigen naam. Meer info en prijzen volgen nog

 

DEMO REGLEMENT

Wanneer men wordt toegelaten in een Demo team zal hiervoor een speciaal opgesteld Demo reglement moeten gelezen en goedgekeurd worden bij inschrijving.

 

BESLUIT

è  Bij ondertekening van de inschrijving verklaard de cursist of zijn verantwoordelijke zich akkoord met het huisreglement die hierbij gelezen, gekend en goedgekeurd is.

è  Bij het niet naleven van boven gaande afspraken kan men, na een poging om tot een oplossing te komen en wanneer deze niets uithaalt, uit de school verwijderd worden